Renosyd

Velkommen til AgentSkolen

Hvorfor inddrage AgentSkolen i din undervisning?
Hensigten med at inddrage vores AgentSkole i din undervisning er at øge elevernes, deres forældres og dit kendskab til affald, genanvendelse og værdier. At vi sammen får skabt en bevidsthed om og en eventuel ændring af de involverede elevers handlemønstre i forhold til sortering. Sammen med dig, din klasse og vores Værdiagent sigter vi mod en øget formidlingsfrekvens, som primært skal foregå på skolen, men også ved besøg hos os på Renosyd og fra 2014 i vores nye Værdipark! 

Ved fælles indsats kan gå fra affald til værdi! Vigtigheden og betydningen af affaldssortering skal være en naturlig del af elevernes bevidsthed. Det er vigtigt, at vi skaber en åben dialog, snakker værdihåndtering og laver aktiviteter i forhold til genbrug og værdier for at opnå en væsentlig fremadrettet effekt. Med AgentSkolen vil vi synliggøre og formidle at genanvendelse nytter noget.

Den overordnede hensigt er derfor at sikre større målopfyldelse af de nationale mål af genanvendelsesgraderne inden for de forskellige typer af affald. Det betyder, at vi sammen med dig og din klasse ønsker at sætte et økologisk fodaftryk – et skridt på vejen til et Danmark, der ikke længere er det land i verden, som bruger flest af naturens ressourcer pr. indbygger.

Mål: Fra affald til værdi gennem oplevelse, leg og praktiske aktiviteter

Når eleverne bliver klogere på affald og værdi gennem oplevelser og leg, spil og praktiske aktiviteter, opnår de en større forståelse for betydningen af et rent miljø. Opgaven er derfor at formidle om processen fra affald til værdi på en oplevelsesbaseret måde.

I den forbindelse er det vores mål at bruge AgentSkolen til rekruttering af junioragenter, der skal hjælpe os i processen fra affald til værdi for på den måde at opnå en samfundsmæssig højere grad af grøn eller cirkulær økonomi.

Planlægning og udførelse af aktiviteterne skal ske med din klasse som omdrejningspunkt. Målet er at skabe den røde tråd, der giver eleverne lysten til netop at blive junioragenter – tage med på Mission Mulig 2 og hjælpe os med at gå fra affald til værdi. Både i klassen, på skolen og derhjemme.  

Fagmål

AgentSkolens Mission Mulig 2 har fokus på affald, genanvendelse og værdier.  At inddrage AgentSkolen i din undervisning er meget projekt- og procesorienteret og henvender sig til elever på 3. og 4. klassetrin. 

For eleverne på de 2 klassetrin tager undervisningen i høj grad udgangspunkt i at synliggøre sammenhængen mellem elevernes forbrug og miljø. AgentSkolens Mission Mulig 2 handler om elevernes hverdag, men viser også eksempler på spændende genbrugsprodukter og på affald i gamle dage med storbyer uden indsamling og genanvendelse. På 3. og 4. klassetrin indgår der forskellige former for sorteringsøvelser i forløbet.

I overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål kan du med fordel inddrage AgentSkolen i en tværfaglig proces eller som projekt i bl.a. fagene oplistet her under:

Billedkunst
Dansk
Historie
Hjemmekundskab
Idræt
Matematik
Musik
Natur/teknik

 

Billedkunst

Med AgentSkolen i Billedkunst sætter vi fokus på praktiske aktiviteter. Når eleverne arbejder med emballager, restaffald, genbrug og papir på kreativ vis – ved at producere, opleve og analysere deres produktioner bliver de i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel i forhold til at gå fra affald til værdi.
Du finder konkrete opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale.

 

Dansk

Formålet med at inddrage AgentSkolen i faget Dansk er at fremme elevernes viden om affald, genanvendelse og værdi gennem oplevelser og leg, spil og praktiske aktiviteter. I Dansk er AgentSkolen medvirkende til, at eleverne opnår en større forståelse for betydningen af et rent miljø.

Via aktiviteter, der hver især har et både affaldsmæssigt, læringsmæssigt og oplevelsesmæssigt perspektiv, fungerer AgentSkolen som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. I Dansk er AgentSkolen med til at fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse af affald, genanvendelse og værdier. Du finder opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale.

Historie

I Historie skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Når vi sætter fokus på affald i gamle dag – på lossepladser – storbyer uden indsamling og uden kloakker – på affald i andre lande – udvikler eleverne viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

AgentSkolen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv og samfundet er historieskabte. Eleverne skal oparbejde forudsætninger for at forstå deres samtid og tænke over deres handlemuligheder.

Når du inddrager AgentSkolen i undervisningen skal elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering stimuleres samtidig med, at deres lyst til at videregive den nye historiske viden bliver styrket. Du finder opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale.

Hjemmekundskab

I Hjemmekundskab skal eleverne fra 4. klasse opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur. Af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer og af områdets betydning for ressource og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre.

Foranlediget af AgentSkolens fokus på affald, genanvendelse og værdier vil et emne som Madspild egne sig godt til Hjemmekundskab.  Undervisningen skal nemlig forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet og bæredygtighed. Du finder konkrete opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale.

Idræt

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. I rekrutteringsforløbet til AgentSkolen skal eleverne opnå erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Derfor skal eleverne med ud at samle værdier. Både i form af restaffald, brugte emballager og papir, der er blevet smidt. I er på mission. Det handler derfor også om at være på udkig efter Skralde-Skurke.  Du finder konkrete opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale.

Matematik

I Matematik skal eleverne blive i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligdagsliv, samfundsliv og naturforhold. Matematikken i AgentSkolen handler derfor blandt andet om at arbejde med værdiernes nedbrydningstider – miljøbelastninger – beregninger af klimapåvirkninger – at veje forskellige typer af værdiaffald og beregne de samlede mængder.  

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt, gennem dialog og i samarbejde med andre bliver bevidste om, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Du finder konkrete opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale.

 

Musik

Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen i Musik medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik og øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. 

Med udgangspunkt i musikken og i Mission Mulig 2 kan eleverne lave deres egen Harlem Shake, hvor de spiller på tomme emballager, andet værdiaffald og emballagebeholdere. Eleverne kan også lave en Skralde-Skurk rap. En proces, der rummer et læringsperspektiv, oplevelsesperspektiv og et værdiaffalds-perspektiv, fordi eleverne både skal digte og skrive – de bliver udfordret motorisk og værdiaffaldet skal findes og bruges på en alternativ måde. Du finder konkrete opgaver og forslag til undervisningsforløb under Download materiale

Natur/teknik

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund. At de udvikler ansvarlighed over for miljøet. AgentSkolen er med til at skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med forskellige materialer og nedbrydningsprocessen.

Undervejs på missionen får eleverne øget kendskab til genbrug og genanvendelse af ressourcer til produktion af forskellige ting som pap, papir, glas, plastik og metal. De får øget kendskab til værdihåndtering og bliver i den forbindelse bevidste om farlige stoffer i det nære miljø og om, hvordan de skal om­gås dem. Du finder konkrete opgaver og forslag til undervisningsforløb i under Download materiale.